• COMPANY : 도서출판 한국캘리그라피디자인센터 / 홍순두 센터장
  • EDITOR : 매거진꼴 / 양지민 편집장
  • BOOK STORE : 쓰다북스 / 손진영 작가
  • E-mail : vitaok@naver.com
  • CALL CENTER : 0502.612.7900
  • MALL ORDER LICENSE : 제2014-부산금정-0030호 [사업자정보확인]
  • BUSINESS LICENSE : 618-02-46500
  • ADDRESS : 부산광역시 금정구 금정로197(구서동) KCDC